Diëtistenpraktijk De Linge

uw leven in beweging

Tarieven

Vergoeding via de zorgverzekering

In 2018 wordt dieetbehandeling tot drie uur per jaar per persoon vergoed vanuit de basisverzekering. Dit valt onder het verplicht eigen risico, behalve bij kinderen onder de 18 jaar. Na deze drie uur kan eventueel een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillend hoeveel vergoeding hierin is opgenomen. Bij twijfel kunt u het best uw eigen zorgverzekering raadplegen. Daarnaast is vergoeding mogelijk vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van diabetes, copd of cardiovasulaire risico's (o.a. ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of cholesterolgehalte). Vergoeding vanuit ketenzorg valt niet onder het verplicht eigen risico. Uw huisarts kan u vertellen of uw verwijzing hieronder valt. Informeert u naar de stand van zaken op dit gebied bij het maken van de afspraak.

Directe toegang

Vanaf 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijzing naar de diëtist. Echter, een aantal zorgverzekeraars vergoedt de behandeling niet als u géén verwijsbrief heeft. In uw polisvoorwaarden kunt u terug vinden of u wel of geen verwijsbrief nodig heeft. Indien u zich meldt zonder verwijzing van een arts zal de diëtist een screening uitvoeren waarin beoordeeld wordt of de behandeling zinvol en veilig is en of u met uw hulpvraag en klachten bij de diëtist aan het juiste adres bent. Als dit niet het geval is dan adviseren wij u om een afspraak te maken bij uw huisarts. De diëtisten van Diëtistenpraktijk De Linge hebben allen de cursus Directe Toegankelijkheid Diëtetiek gevolgd om de screening adequaat uit te kunnen voeren.

Tarieven

Wanneer u niet (meer) in aanmerking komt voor vergoeding van de dieetadvisering, kunt de consulten zelf betalen. Wij hanteren daarbij de volgende tarieven:

Eerste consult (60 min. consult + 15 min. administratie) € 76,25
Tweede consult (30 min. consult + 15 min. administratie) € 45,75
Kort vervolgconsult (15 min.consult) € 15,25
Lang vervolgconsult (30 min. consult) € 30,30
Telefonisch consult € 15,25
E-mail consult € 15,25
Toeslag huisbezoek € 21,00


Verhindering:
Bij verhindering dient u minimaal 24 uur (liefst ruimer) van tevoren uw afspraak af te zeggen. Weekenddagen en feestdagen tellen niet mee in de vereiste 24 uur. Bij niet of niet tijdig afzeggen, worden de kosten van de geplande tijd bij u in rekening gebracht. Consulten die niet tijdig zijn afgezegd zijn niet declarabel bij uw verzekeraar.

Bekijk hier onze Algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden.

Voorwaarden Algemeen

Voorwaarden algemeen

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
  • Cliënt/Patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.
  • Dieet: voeding op medische indicatie.
  • Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet.
  • Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.
 2. De patiënt of cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.
 3. De diëtist informeert de patiënt of cliënt over de kosten van de dieetadvisering. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten tegen een door de NZa bepaald maximum uurtarief dieetadvisering.
 4. Deze tijd bestaat uit de tijd die de patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (indirect patiëntgebonden tijd).
 5. De patiënt of cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult.
 6. Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar diëtist een contract mee heeft. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van het aantal te vergoeden uren, ontvangt de patiënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist.
 7. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de patiënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
 8. Indien de patiënt of cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan diëtist het voorgenomen consult bij die patiënt of cliënt in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief.
 9. De patiënt of cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
 10. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt of cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
 11. De artikelen 4 tot en met 10 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden Diëtist

 1. De door de diëtist aan een patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
 2. Indien de patiënt of cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de patiënt of cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt of cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de patiënt of cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.
 3. Indien de patiënt of cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).
 5. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen patiënt of cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
 6. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost , kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort.
 7. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Wij handelen conform deze wet.
 8. Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar. Vraag ernaar bij uw diëtist.